Teretna-vozila.com - kamion, kamioni, kamionski prijevoz i sve o njima

LMI Cargo, Djelatnost međunarodnog prijevoza tereta, skladištenja, prekrcaja i ostalih uslužnih djelatnosti

Povijest izrade autobusa u Hrvatskoj PDF Ispis
Tehnika
Petak, 02 Studeni 2007 18:09
bus Izrada autobusa u Hrvatskoj je zapoèela krajem 1930-ih godina u radionici Juriša u Zagrebu. Na kamionskoj šasiji bi zanatlije, auto-kolari, sagradili drveni kostur kabine za prijevoz putnika te ga potom prekrili limenom oplatom i izradili prozore. Zaobljeni dijelovi oplate na prednjoj i stražnjoj strani bili su od mekog Al-lima a izradivani su udaranjem ruènim èekiæem u udubljenju drvenog panja.
1948. godine u Savskoj cesti u Zagrebu, s tridesetak radnika zapoèinje proizvodnja u radionici pod imenom Autokaroserija Zagreb. Proizvodilo se i dalje bila zanatski a i kosturi karoserije su još uvijek bili od drva. U vrijeme sveopæe poslijeratne neimaštine autobusi su se gradili na najrazlièitijim šasijama do kojih se uopce moglo doci: Bussing, OM, TAM i razne druge. Na velikoj crtaæoj dasci visine oko 3 i duljine oko 10 m tehnicari bi, èesto stojeæi i na Ijestvama ili u spuštenom hodniku po kome je taj odjel nazvan "rupom", nacrtali crtež autobusa u prirodnoj velièini. Potom bi se na temelju crteža izradile šablone za proizvodnju. Radnici bi se svakog dana najprije dogovorili što æe raditi a potom bi prionuli na posao. Vrijeme izrade nije se posebno odreðivalo pa je svaki posao naprosto trajao dok nije bio gotov. poèetkom 1950-ih godina umjesto drva za izradu kostura poèeo se primjenjivati èelik. Skromno zapoèeta i gotovo nezamijeæena proizvodnja autobusa èinila se tada neatraktivnom, jer nije mogla dostiæi veæe godišnje kolièine, pa i nije bila prevelika smetnja planskoj privredi.
Lijevo: autobus izraden oko 1940. g. u Radionici Juriša u Zagrebu. Desno: izrada drvenog kostura kabine autobusa (u Zagrebu, izmedu 1942. i 1945.).


Limeni èelièni profili za izradu autobusnih kostura ponekad su bili ukruæeni uloženom drvenom daskom (oko 1950. g.)


1954. godine tvornica je preseljena na svoju konaènu lokaciju u zagrebaèku Dubravu a vec je sljedeæe godine izraðena kompletna tehnièka dokumentacija za proizvodnju èeliène karoserije te naprave za izradu kostura. Vec je prije toga, 1950. godine, zapoèela suradnja s tvornicom kamiona FAP iz Priboja te tvornicom motora i mjenjaèa FAMOS iz Sarajeva. FAP je zagrebaèkoj tvornici isporuèivao šasije pogonjene FAMOS-ovim motorima a Autokaroserija je na njima izraðivala autobuse. U to se doba na domaæem tržištu još nisu mogle nabaviti pravokutne èelicne cijevi, od kojih su bili izraðeni vertikalni stupovi boènih stranica autobusa, pa su se one radile ruèno od èeliènog lima, savijanjem na preši za kutno savijanje i potom uzdužnim zavarivanjem. Svi ostali profili bili su otvoreni, a takoðer su izradivani savijanjem. U omega-profile se obicno ulagala drvena daska da im se poveæa krutost.

Autobusi "Raketa" tvornice Autokaroserija Zagreb iz 1958. g. u prvobitnom obliku (lijevo) i u novom obliku (desno) svojim su uspjehom na tržištu poveæali ugled tvornice

bus


1958. godine dolazi prvi veliki uspjeh, autobus Raketa. Svojim je neobiènim, futuristièkim dizajnom, i za ono doba veoma udobnom i luksuznom opremom, ubrzo postao omiljenim prijevoznim sredstvom tadašnjih putnika a i jednim od udarnih proizvoda na gospodarskim izložbama diljem zemlje

1969. godine osnovano je Združeno poduzeæe FAP - FAMOS sa sjedištem u Beogradu (skraceno FFE) ciji su èlanovi bili još Autokaroserija Zagreb te 11. Oktomvri iz Skopja. Iste je godine to poduzeæe od koncerna Daimler-Benz kupilo licencu za proizvodnju kamiona, autobusa i motora. Tako je u Zagrebu poèela i proizvodnja Daimler-Benzovih autobusa. U poèetku je to bila samo tzv. CKD-montaža (CKD - "complete knocked down" ili "potpuno rastavljeno"). Za zagrebaèku je tvornicu to ujedno bila i velika prilika da se domogne vlastite šasije i time riješi tada kljuèni problem proizvodnje autobusa. Raspolažuæi potrebnom Daimler-Benzovom tehnièkom dokumentacijom, u tvornici su postupno usvajali proizvodnju dijelova., poèevši s kosturom u èemu su vec imali puno iskustva. Meðutim, baš se tu pokazalo da kupovina licence doduše predstavlja znaèajan korak u unapreðenju proizvodnje ali donosi i probleme koji u prvi mah nisu bili zamijeæeni. Znatno slabija opremljenost proizvodnim strojevima i naèin proizvodnje prilagoðen malim serijama doveli su do toga da je za Autokaroseriju bilo preskupo usvojiti proizvodnju najsloženijih elemenata šasije. S druge je pak strane licencni partner Daimler-Benz provodio izmjene i poboljšanja konstrukcije takvom brzinom i u takvom opsegu da su odjel konstrukcije i odjel tehnologije bili naprosto preoptereæeni i stoga frustrirani neprekidnim prilagoðavanjem veæ usvojenih elemenata novom, izmijenjenom stanju.

Stoga je 1979. godine nakon višegodišnjeg, ponekad i pomalo potajnog razvoja proizveden prvi 12-metarski turistièki autobus Dubrava 14. On je bio sagraðen na prvoj domaæoj samonoseæoj šasiji sa zraènim oprugama, a novost su tada bila i lijepljena stakla. Projektant i idejni tvorac šasije bio je Ivan Balog, zaljubljenik u autobuse još iz djeèaèkih dana. Za razliku od Daimler-Benzove rešetke za jednako veliki autobus O303, Balogova je konstrukcija bila proizvodno mnogo jednostavnija a jednako kruta i iste mase. Konstrukcijska razrada detalja bila je nakon Balogovog odlaska dovršena pod vodstvom Alekseja Aleksandrova, te je zapoèeta proizvodnja. Tim je povodom tvornica promijenila ime u Tvornica autobusa Zagreb ili krace TAZ, a njen se znak po prvi puta ponosno isticao na prednjoj strani autobusa1
 
Dubrava 14, proizvedena 1979. godine u Tvornici autobusa Zagreb, bila je prvi domaæi autobus, u tadašnjoj Jugoslaviji, s podnom rešetkom i zraènim oprugama. Desno: proizvodnja autobusa u Tvornici autobusa Zagreb.

bus1 Dok su se autobusi radili na FAP-ovim šasijama, FAP nije dopuštao da se znak zagrebaèkog proizvoðaèa stavlja na prednju stijenu autobusa pa se on stidljivo pojavljivao na desnoj boènoj stranici iza otvora prednjeg kotaèa. FAP je i za Dubravu 14 isporuèivao pojedine komponente koje su u cjelokupnom vozilu predstavljale samo jedan mali dio pa mu je bilo jasno da ne može zahtijevati da Tvornica autobusa kao proizvoðaè ne smije postaviti svoj znak sprijeda na vozilo. Usprkos toga te su isporuke bile uvjetovane ucjenom da na sredini prednje strane vozila kao znak proizvodaca bude postavljen ružan i neukusan FAP-ov znak. U zagrebaèkoj su tvornici taj problem na zadovoljstvo kupaca rješavali tako da su pri preuzimanju autobusa kupcu isporucivali i FAP-ov znak ali neugraðen s napomenom da to može uèiniti sam ako želi.
 
Dubrava 14 bila je puni pogodak ne samo na domaæem nego i na inozemnom tržištu. Stalnim poboljšanjima konstrukcije, tehnološkog procesa i opreme ovaj je autobus svom proizvoðaèu donio izvrsnu poziciju i na veoma izbirljivom i zahtjevnom tržištu u Finskoj.
 
Pored Dubrave 14 kao svog osnovnog proizvoda te autobusa Daimler-Benz, TAZ je proizvodio i autobuse na šasijama drugih proizvoðaèa (FAP, TAM, Neoplan, Avia, Steyr i MAN). Izvozio ih je u Saudijsku Arabiju, Egipat, Alžir i druge afrièke zemlje, Èešku, Veliku Britaniju, Dansku, Irsku i Kinu. Za domaæe su se tržište proizvodili furgoni za prijevoz namještaja te razna posebna vozila. U doba svog najveæeg uspona tijekom 1980-ih godina u TAZ-u je radilo oko 1,200 ljudi koji su godišnje proizvodili 500 do 600 a ponekad i do 900 autobusa

Istaknuti struènjaci stasali u hrvatskoj proizvodnji autobusa: Marijan Foèiæ, Zvonko Toplak, Branko Mokroviæ, Zeno Sokoliæ, Ivan Balog, Nebojša Buktenica i Aleksej Aleksandrov.


busOd mnogih koji su dali svoj doprinos ovoj uspješnoj proizvodnji spomenimo one konstruktore koji su svojim djelovanjem obilježili TAZ. U novijoj povijesti, uz veæ spomenute, to su bili Marijan Foèiæ, Zvonko Toplak, Branko Mokroviæ, Ožaniæ Ðuro i Nebojša Buktenica. U prototipnoj je radionici pak bio nenadmašan Sokoliæ Zeno. Od 1990. godine proizvodnja u Tvornici autobusa Zagreb se naglo smanjivala te je tijekom narednih nekoliko godina ugašena.

Luksuzni turistièki autobusi zagrebaèke tvornice Eurobus: A V120 i katni A V120 D.

bus

Iste, 1990. godine osnovana je takoðer u Zagrebu tvrtka Eurobus d.o.o. kojoj je glavni cilj bio projektiranje i proizvodnja autobusa. Tu se okupio najveæi broj ponajboljih hrvatskih struènjaka iz tog podruèja. Bez konkurencije u domaæoj industriji, s bogatim radnim iskustvom steèenim proizvodnjom tisuæa autobusa, s dobrim poznavanjem tržišta i nižom cijenom rada od one na Zapadu, Eurobus je startao u gotovo idealnim uvjetima. Odmah u poèetku su napravili izvrstan veliki turistièki autobus AV 120 na šasiji tvornice Volvo. Modernog dizajna, opremljen najboljim komponentama sa svjetskog tržišta, zamišljen tako da se proizvodi u malim serijama i u najveæoj moguæoj mjeri prilagoden željama kupaca naprosto je morao uspjeti. Kao dokaz sposobnosti eurobusovih projektanata navedimo i to što je prvi autobus u mariborskom TAM-u proizveden upravo na poticaj i po projektu Eurobus a, a jedan od svojih projekata izradili su i za austrijskog Steyr-a. Autobusi Eurobusa na hrvatskom su se tržištu pokazali punim pogotkom a naišli su i na zapažen prijem na specijaliziranim sajmovima u inozemstvu. Naroèitu pozornost svojom je pojavom privukao luksuzni, turistièki, katni autobus AV 120 D, prvi katni autobus proizveden u Hrvatskoj. Proizvodni program obuhvaæao je takoðer i nekoliko varijanti izvedenih iz ovog osnovnog modela. U suradnji s MAN-om proizveden je gradski autobus te poseban aerodromski autobus, a na O AF -ovoj šasiji i prigradski autobus


Nakon sjajnog poèetka ukupna proizvodnja je u 1996. godini dostigla 26 kom i svi su izgledi bili da bi mogla dostici planiranih 50 kom. 1997. godine je u suradnji Eurobusa i Katedre za motore i vozila Fakulteta strojarstva i brodogradnje te Ministarstva znanosti i tehnologije zapoèet projekt ciji je cilj bio uvoðenje suvremenih raèunalskih metoda u proces projektiranja i konstruiranja autobusa. Postignuti su rezultati po njegovu završetku krajem 2000. godine došli nažalost prekasno. Teškoæe koje su u meduvremenu pratile cjelokupno gospodarstvo nisu mimoišle ni Eurobus. Proizvodnja se postupno smanjivala i u 2000. godini nije proizveden više nijedan komad.

Eurobusov aerodromski autobus AE 141 A (l x w x h = 14.1 x 3.5 x 3.05 m, 13 t) i detalj proraèunskog modela nosive strukture u podruèju oslonca zraène opruge, za FEM-analizu.

busIZVOR:www.oldtimeri.net
vedro-brzi
 
Međunarodni prijevoz tereta na relacijama Italija - Slovenija - Austrija - Hrvatska
Forum o kamionima

Sport i događaji

left direction
FOTO - POSJETILI SMO: 3. Hrvatski Truck Show, Grobnik, HR
Evo povodom dosta upita putem Facebook-a o Hrvatskom Truck Show-u, ovim putem donosimo vam novost ...
PRIJAVITE SE: Scania Driver Competition - YOUNG EUROPEAN TRUCK DRIVER 2014
"Možete li više od samog upravljanja kamionom?" - kažu iz Scanie, e onda se prijavite i Vi na n...
ESTONCI pobjednici Driver's Fuel Challenge 2014 natjecanja - by VOLVO TRUCKS
Kako navodi službeni portal Volvo Trucks-a Hrvatska, natjecanje koje je na globalnoj razini pokre...
GROBNIK: Mercedes-Benz Driving Days u toku ???
Da, upitnici pri kraju naslova su s razlogom pošto o čemu je riječ - ne znamo! Naime, jučer s...
POZIVNICA: Dan otvorenih vrata VOLVO i RENAULT TRUCKS
Dobili smo pozvinicu za DAN OTVORENIH VRATA 2014 koji će se održati u Volvo/Renault Trucks Servi...
POZIVNICA: Open Air Festival Lokve - TRUCK SHOW 2014
Iako pomalo iznenadno današnjim prolazom kroz Ravnu Goru, ugledao sam plakat za ovaj događaj i e...
Batalić odnio pobjedu na The Driver's fuel challenge 2014. natjecanju iz VOLVO TRUCKS-a
Najprije čestitke pobjedniku koji je upravo na ovom natjecanju dominirao i 2012. godine. Bio je t...
SLATINA: Održana radionica o radu s tahografom
Kako doznaje Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu Ceha prijevozničkog obrta u prostorijama ...
Najavljujemo: DAF ROAD SHOW 2014 ...Varaždinske Toplice
Prema najavi i pozivu od strane tvrtke TTI d.o.o. iz Varaždinskih Toplica, ovlaštenog distribute...
NAJAVA: KAMION&BUS Roll Show 2014, Pojatno (ZG), 09-10.05.2014.
Iako detalja na internetu još uvijek nema, ono bitno postoji. Naime, nakon dužeg održavanja ovo...
right direction

Svakodnevne novosti

left direction
Trebate prijevoz? Prijevoz kamionom / kamionski prijevoz na relacijama IT>SLO>A>HR ...LMI Cargo, Rijeka
Djelatnost međunarodnog prijevoza tereta, skladištenja, prekrcaja i ostalih uslužnih djelatnost...
INSPEKTORI cestovnog prometa obavili akciju inspekcijskog nadzora prijevoza putnika i tereta, 02.09.2014.
Kako navodi MUP, inspektori cestovnoga prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za...
Ceh prijevoznika na sastanku s ministrom Dončićem
Kako navodi Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu iste, 8. srpnja predstavnici vodstva Ceha p...
Još jedna SCANIA u rukama Svempe ...premijera ovog vikenda!
Ne, nažalost još fotografije nisu objavljene, ali "teaser" - je! Točnije, ova izvedba stiže n...
SAUBER F1 TEAM putuje s 4 nova Renault Trucks T modela kamiona
Ključeve nova četiri T modela iz Renault Trucksa, preuzela je ekipa Sauber F1 Team-a i to po če...
GYMKHANA ala Mike Ryan ft. Freightliner CASCADIA...ovako se to radi diljem Long Beacha
Kako već poznato driftanje bi postalo predosadno, u ovoj se rundi pobrinuo Mike Ryan i njegova ve...
ISPITNI ROK za upravitelja prijevoza 17. svibnja
Kako navodi službeni portal Hrvatske obrtničke komore, idući ispitni rok za sve zainteresirane ...
Održana akcija INSPEKCIJSKOG NADZORA cestovnog prijevoza tereta... Goričan i Mursko Središće
Kako donosi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Inspektori cestovnog prometa u surad...
Finski SISU želi preuzeti FAP u cijelosti
Kako navode mediji, ali i priopćenje od strane Vlade Srbije, finska tvrtka "Sisu Auto" zainteresi...
Mercedes-Benz ACTROS SLT 4160 na SERVISU ...ovako to izgleda s one strane
Tvrtka Automobili Škojo d.o.o. donosi nam ovog puta malu ekskluzivu i to putem njihove reportaže...
right direction

Posjetite nas i na:

Teretna i dostavna vozila

SCANIA Red Passion ...još jedna crvena serija, a nije riječ o Ferrariju
Dokaz da nije crvena boja rezervirana samo za Ferrari doka...
VOLVO FH i FH16 u novoj VOLVO OCEAN RACE ediciji
Punim jedrima naprijed ponovno će zaploviti jedrilice i u...
Predstavljen NOVI RENAULT MASTER u Birminghamu
Upravo s ovogodišnjeg Commercial Vehicle Show-a u Birming...
Posebna EDICIJA: SCANIA Blue Stream ...by Svempa
Prohujala s vihorom! - Scania Blue Stream! I evo nam još...
NOVI IVECO DAILY ...treća generacija stiže prije ljeta
Nakon raznih "zamaskiranih" fotografija, uslijedile su one...

Prijevoz

Najavaljujemo: EUROTRANS Forum 2014 - Konkurentnost hrvatskih prijevoznika
Iako ćemo još detaljnije o terminima i programu rada pis...
TimoCom sada je i mobilno dostupan ...premijera na IAA Hannover
„Pokretanje budućnosti“ – tako glasi moto ovogodiš...
COD 95:  Poziv vozačima na periodičku izobrazbu, Krapina
Kako najavljuje Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička kom...
ISPITNI ROK za prijevnoznike 13.rujna
Kako najavljuje Hrvatska obrtnička komora, sljedeći, 150...

Svakodnevno

Ceh prijevoznika na sastanku s ministrom Dončićem
Kako navodi Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu ist...
Još jedna SCANIA u rukama Svempe ...premijera ovog vikenda!
Ne, nažalost još fotografije nisu objavljene, ali "tease...
SAUBER F1 TEAM putuje s 4 nova Renault Trucks T modela kamiona
Ključeve nova četiri T modela iz Renault Trucksa, preuze...

Događaji

FOTO - POSJETILI SMO: 3. Hrvatski Truck Show, Grobnik, HR
Evo povodom dosta upita putem Facebook-a o Hrvatskom Truck...
PRIJAVITE SE: Scania Driver Competition - YOUNG EUROPEAN TRUCK DRIVER 2014
"Možete li više od samog upravljanja kamionom?" - kažu ...
ESTONCI pobjednici Driver's Fuel Challenge 2014 natjecanja - by VOLVO TRUCKS
Kako navodi službeni portal Volvo Trucks-a Hrvatska, natj...
GROBNIK: Mercedes-Benz Driving Days u toku ???
Da, upitnici pri kraju naslova su s razlogom pošto o čem...
POZIVNICA: Dan otvorenih vrata VOLVO i RENAULT TRUCKS
Dobili smo pozvinicu za DAN OTVORENIH VRATA 2014 koji će ...

Vaše novosti

BILI SMO: KAMION&BUS Roll Show 2014, Pojatno (ZG)
Kao i svaki put do sada, ekipa foruma Teretna-vozila.com o...
BILI SMO: Dan otvorenih vrata MERCEDES-BENZ ...u organizaciji Emil Frey Auto Centra u Zagrebu
Prošlog utorka, u organizaciji prodajno-servisnog novog E...
POSJETILI SMO: DAF ROAD SHOW 2014 ...Varaždinske Toplice
O čemu da govorimo? Sve smo već najavili, prema pozivu o...
POSJETILI SMO: Pit Stop Show Cars No3 2014, RIJEKA
Nakon dva uspješna natjecanja prethodnih godina, uslijedi...
VI STE OVDJE: Home Tehnika Povijest izrade autobusa u Hrvatskoj
rent a kombi rent-a-kombi rent a kombi rijeka najam kombija rijeka najam kombija zadar najam kombija pula najam kombija porec najam kombija pazin najam kombija opatija rent a kombi opatija rent a kombi zadar rent a kombi pula rent a kombi porec kombi najam rijeka kombi najam pula kombi najam zadar kombi najam pazin kombi najam rijeka rent a car rent a car rijeka rent a car pula rent a car zadar rent a car porec rent a car pazin iznajmljivanje kombi vozila iznajmljivanje kombi vozila pula iznajmljivanje kombi vozila rijeka iznajmljivanje kombi vozila zadar iznajmljivanje kombi vozila porec iznajmljivanje kombi vozila pazin kombi vozila kombi prijevoz kombi prijevoz pula kombi prijevoz rijeka kombi prijevoz porec kombi prijevoz zadar iznajmljivanje kombija iznajmljivanje kombija pula iznajmljivanje kombija rijeka iznajmljivanje kombija zadar iznajmljivanje kombija porec